Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Czyste Powietrze

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Program Czyste Powietrze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Patrycja Kwiecień   
czwartek, 13 października 2022 08:35

Czyste-powietrze-M-Logo-CP
PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE"

Celem Programu „Czyste powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami takich budynków lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tj. m. in. na docieplenie przegród budynków, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.
BENEFICJENCI
Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w takim budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą (mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale).
POZIOMY DOFINANSOWANIA
Poziom dofinansowania zależny jest od dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę:
1. Podstawowy poziom dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
2. Podwyższony poziom dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
3. Najwyższy poziom dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA

Czyste-powietrze-M-maksymalne dotacje CP
FORMA DOFINANSOWANIA
• Dotacja,
• Dotacja z prefinansowaniem,
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
TERMINY
REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029
PODPISYWANIE UMÓW DO: 31.12.2027 r.
ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO: 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
Wnioski można też składać za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu, oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie www.czystepowietrze.gov.pl ).
Składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na portalu gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko", następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze").
Szczegółowe informacje o sposobach składania wniosków oraz informacje pomocne przy ich wypełnianiu dostępne są na stronach internetowych wfośigw oraz na portalu gov.pl.
ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:
- 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
- 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania,
- 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z prefinansowaniem.
OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA: 5 LAT od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.
WARUNKI DOFINANSOWANIA
W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie.
Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
- zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
- pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.
Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.
KREDYT CZYSTE POWIETRZE
To dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie www.czystepowietrze.gov.pl .
Intensywność dofinansowania w tym przypadku ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.
Z Kredytu Czyste Powietrze możesz skorzystać składając wniosek w ramach 1 lub 2 części programu „Czyste Powietrze" (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania).
W przypadku Kredytu Czyste Powietrze i wnioskowania o dotację na częściową spłatę kapitału tego kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do programu. Nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
BAZA WIEDZY
Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze", możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede wszystkim:
Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Kielcach: www.wfos.com.pl
Internetowy system, w którym - dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.
Kalkulator dotacji: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze" i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.
Kalkulator grubości izolacji: www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): www.lista-zum.ios.edu.pl
Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze". Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
Strona programu: www.czystepowietrze.gov.pl
Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie „Czyste Powietrze". Klikając w zakładkę „Weź dofinansowanie", a potem „Czyste Powietrze" zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.
Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw
Akademia Czystego Powietrza: www.czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza
Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze" to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.
Doradztwo energetyczne: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze".
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
15 lutego 2021 roku Gmina Brody podpisała Porozumienie w sprawie Programu „Czyste powietrze" z WFOŚiGW w Kielcach. 18 maja 2021 roku został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu. Mieszkańcy gminy mogą uzyskać w nim informacje na temat samego Programu oraz otrzymać wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. W punkcie można również otrzymać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 16 Aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 15.02.2021 r. poniżej zamieszczamy informacje na temat dotychczasowej realizacji przedsięwzięć w Programie „Czyste powietrze" na terenie Gminy Brody:

Data aktualizacji Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 13.10.2022 r. 171 82.

czyste-powietrze-tabela-m

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE"
adres: Urząd Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pokój nr 201.
Godziny otwarcia:
poniedziałek 14.00 -16.00.
wtorek-piątek 7.15 - 9.15.
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: (41) 271-12-31 wewn. 255
strona www: www.brody.info.pl

Czyste-powietrze-M-zlozenie wniosku CP

 

 

Poprawiony: wtorek, 18 października 2022 13:39
 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.