Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Dostępność

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 września 2020 12:23

Urząd Gminy w Brodach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Brody pod adresem: http://brody.info.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.
Data publikacji strony internetowej: 2008-08-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-03-27.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej Gminy Brody.

 

Urzędzie Gminy w Brodach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa https://brody.info.pl spełnia wymagania na dzień 2020-09-11 r. w 88.33%.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • galerie liczące ponad 10 zdjęć są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności z powodu braku zasobów niezbędnych do opisywania zdjęć.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
• faxem na nr 41 271 19 78
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 41 271 12 31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Wzorek, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 271 12 31. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Biuro Obsługi Mieszkańca znajduje się na parterze. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W urzędzie jest winda, zaś nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Brody – Paweł Zięba tel. 41 271-12-31, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. Monitorowanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. Wyznaczanie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie dostępności;

 

Poprawiony: środa, 17 marca 2021 12:02
 

Czy wiesz, że...

szlakowskaz-mprzez teren gminy Brody wytyczono i oznakowano łącznie ok 136 km szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych?