Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o przetargu

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 27 września 2022 07:03

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej/ powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza

netto

Kwota wadium wnoszona w pieniądzu

miejscowość:

Brody

obręb 0003

gmina Brody
powiat starachowicki

Działka nr:

1107/4

o powierzchni
0,0706 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00025558/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach

31 770,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych)

3000,00 zł

(słownie złotych: trzy tysiące złotych)

Termin wnoszenia wadium: 04.11.2022 r. godz. 10:00

Forma: przelew/ płatność w kasie Urzędu Gminy

w Brodach

Działka od strony wschodniej na długości ok. 14,5 m stanowi pas gruntu o szerokości 4,5 m (wjazd na działkę), w dalszej części szerokość działki wynosi ok. 11 m. Teren niezabudowany, porośnięty wysokimi trawami i chwastami. W sąsiedztwie przepompownia ścieków. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Piaskowa. We wschodniej części działki przy ul. Piaskowej przebiega sieć wodociągowa, napowietrzna linia energetyczna i światłowodowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg do przepompowni ścieków). Działka znajduje się również w zasięgu sieci gazowej. Działka objęta umową dotyczycącą umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kabla światłowodowego napowietrznego, podwieszonego na istniejącej podbudowie słupowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody dla miejscowości Brody obszar ,,A'' uchwalonego Uchwałą Nr XII/112/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2019 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/RM11 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2022 r. godzina 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium podając tytuł „wadium przetargowe na nieruchomość w Brodach działka 1107/4" w terminie do 04.11.2022 r. do godz. 10:00 w pieniądzu PLN w kwocie 3000,00 zł na konto Urzędu Gminy Brody numer 64 8518 0006 2003 0021 5039 0003 Bank Spółdzielczy w Starachowicach (o upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego) lub w kasie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 113. W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wszystkich potencjalnych nabywców.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,
  • pełnomocnictwo, jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu,
  • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli lub przez współmałżonków (w tytule przelewu podać i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na wskazane konto. Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl, a informacje o ogłoszeniu przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31 wew. 220, 223.

Pobierz regulamin przetargu.

Poprawiony: wtorek, 27 września 2022 11:07
 

Czy wiesz, że...

grod2w Lubieni, na jednym ze wzgórz prawdopodobnie istniało kiedyś grodzisko. W 1363 r. wydano prawo lokacji wsi na prawie niemieckim. Zapewne osada rozwijała się bujnie skoro w 1440r. biskup Zbigniew Oleśnicki wystawił przywilej lokacji, na prawie magdeburskim - miasta Lubienia. Z nieznanych przyczyn lokacji nie zrealizowano.